banner
kreativni tim izdanja projekti promocije info kontakt
     
                             Zbornik savremene ljubavne poezije  
     
  CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

641.56(497.11)(083.12) 

KRSTEC, Stevan 
Srbska kuharica / Stevan Krstec Starčinski ; [prevod Mate Dolenc. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2016 

Prevod dela: Srpski kuvar 

ISBN 978-961-6975-69-8 

285486848 
 
     
     
  nazad  
     
  Copyright KREATIVNA RADIONICA BALKAN 2014 ©. All rights reserved