banner
kreativni tim izdanja projekti promocije info kontakt
     
                             Zbornik savremene ljubavne poezije  
     
  CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

641.55:637.56(083.12) 

KRSTEC, Stevan 
Morske ribe in morski sadeži / Stevan Krstec Starčinski ; [prevod Katja Žunec Stritar]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2016 

Prevod dela: Morske ribe i plodovi mora 

ISBN 978-961-6975-68-1 

285486592
 
     
     
  nazad  
     
  Copyright KREATIVNA RADIONICA BALKAN 2014 ©. All rights reserved