banner
kreativni tim izdanja projekti promocije info kontakt
     
                             Zbornik savremene ljubavne poezije  
     
  CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

641.56-053.3(083.12) 

KRSTEC, Stevan 
Kuharica za najmlajše / Stevan Krstec Starčinski ; [prevod Katja Žunec Stritar]. - 1. natis. - Ljubljana : Grahovac, 2016 

Prevod dela: Kuvar naše bebe 

ISBN 978-961-6975-66-7 

285486080
 
     
     
  nazad  
     
  Copyright KREATIVNA RADIONICA BALKAN 2014 ©. All rights reserved